BD FACSCalibur

Cytometr przepływowy BD FACSCalibur umożliwia wielokolorową analizę komórek. Wyposażone jest w jeden laser co umożliwia oznaczenie do pięciu parametrów jednocześnie (3 kanały fluorescencji oraz detektory określające wielkość i ziarnistość komórek. Ustawianie parametrów maszyny oraz odczyt i analiza danych odbywają się w programie BD CellQuest. BD FACSCalibur umożliwia szybką analizę populacji komórkowych, w tym pomiar pojedynczych komórek w dużych populacjach komórkowych, wykrywanie śladowych subpopulacji, równoległą ocenę kilku parametrów komórki.

Przykładowe zastosowania BD FACSCalibur obejmują ocenę:

 • populacji komórek, w tym immunofenotypowanie ploidii

 • ekspresji białek powierzchniowych i wewnątrzkomórkowych

 • produkcji cytokin

 • faz cyklu komórkowego

 • zawartości DNA/RNA w komórkach

 • apoptozy, odsetka komórek apoptotycznych, nekrotycznych

 • aktywacji komórek

 • skuteczności transfekcji

Badane mogą być wszystkie rodzaje komórek (zwierzęce, roślinne, mikroorganizmy i grzyby) ), w tym komórki rosnące w zawiesinie, przylegające do podłoża, bezpośrednio wyodrębniane z tkanki.

BD FACSAria™ III

Cyfrowy sorter komórkowy BD FACSAria™ III jest urządzeniem opartym na laserowej technologii cytometrii przepływowej, pełniącym jednocześnie rolę analizatora i sortera komórek. Umożliwia wieloparametryczną analizę komórek na podstawie ich wielkości, ziarnistości oraz markerów wewnątrz- i/lub zewnątrzkomórkowych (jednoczesny pomiar 13 parametrów) Pozwala ponadto na wydajne i o dużej czystości przyżyciowe wyodrębnianie populacji komórek (do 4 populacji jednocześnie, również komórek stanowiących niewielki odsetek, nawet poniżej 1%, populacji wyjściowej, w tempie 90 mln. komórek/godz.), lub pojedynczych komórek o ściśle określonej charakterystyce fenotypowej. Uzyskiwane populacje mają czystość powyżej 98% oraz niezmienione funkcje biologiczne. Urządzenie sterowane jest za pomocą oprogramowania FACSDiva, służącego również do zbierania i wieloparametrycznej analizy danych. Urządzenie wyposażone jest również w program ModFIT do cytometrycznej analizy DNA. Sorter FACSAria III pozwala na prowadzenie badań nowoczesnymi technikami na dobrze zdefiniowanych i dobrze oczyszczonych populacjach komórek, uzyskanych przyżyciowo, w warunkach aseptycznych.

Przykładowe zastosowania BD FACSAria™ III:

 • wieloparametryczna analiza populacji komórek z jednoczesnym rozdziałem na 4 różne populacje komórek

 • powiązanie badania fenotypu z funkcją oraz kondycją komórek, w tym:

  • ekspresja białek powierzchniowych i wewnątrzkomórkowych
  • produkcja cytokin
  • określanie faz cyklu komórkowego
 • ocena skuteczności transfekcji, selekcja klonów transfektantów, rozdzielanie komórek transfekowanych od nietransfekowanych, wyodrębnianie transfektantów o różnym poziomie ekspresji białka

 • oznaczanie populacji i wyodrębnianie komórek macierzystych

Badane mogą być wszystkie rodzaje komórek (zwierzęce, roślinne, mikroorganizmy i grzyby), w tym komórki rosnące w zawiesinie, przylegające do podłoża, bezpośrednio wyodrębniane z tkanki. Mogą być również analizowane i izolowane struktury komórkowe i egzosomy.

Kriostat HM 525NX firmy ThermoScientific

Urządzenie umożliwia krojenie świeżych i mrożonych skrawków materiału biologicznego o grubości od 1 do kilkudziesięciu mikrometrów.