Konkurs na granty przedwdrożeniowe Inkubator Innowacyjności 2.0

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako partner w konsorcjum wraz ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie spółka Oncotransfer została zakwalifikowana do finansowania w ramach przedsięwzięcia Inkubator Innowacyjności 2.0.

Wartość projektu (konsorcjum) – 1.250.000,00 PLN
Poziom dofinansowania ze środków publicznych – 88%

Środki finansowe na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia będą przyznawane ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.4.

Celem programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0”,zwanego dalej „programem”, jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.2.Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz upowszechniania nauki.

Lider konsorcjum – link do strony http://inkubator2.sggw.pl/projekt/

Regulamin konkursu – link do regulaminu

W dniu 29.08.2019 przyznane zostały minigranty przedwdrożeniowe dla pracowników naukowych Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie wraz z oddziałami w Gliwicach i Krakowie. Środki na realizację Projektów otrzymali:

  • dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa na realizację Projektu pt. „Utworzenie interaktywnej aplikacji „TNM -> wytyczne -> leczenie” dla lekarzy i pracowników ochrony zdrowia, która w prosty sposób połączy system TNM z wytycznymi dotyczącymi leczenia chorych na czerniaki oraz przekieruje użytkownika do listy ośrodków w Polsce, które takie leczenie oferują”.

  • dr hab. n. med. Magdalena Kowalewska, prof. instytutu na realizację Projektu pt. „Opracowanie testu diagnostycznego opartego na oznaczaniu poziomu mikroRNA w osoczu do wczesnej diagnostyki płaskonabłonkowego raka sromu”.

  • dr hab. Michał Mikula, prof. instytutu na realizację Projektu pt. „Hodowle 3D tkanek nowotworowych pacjentów na potrzeby badań przedklinicznych”.