Doradztwo prawne – wyniki zapytania ofertowego

OncoTransfer Sp. z o.o. w dniu 27.01.2020 wybrała ofertę na usługę doradczą świadczenia usług prawnych w zakresie bieżącej działalności spółki, obejmujące szczególnie działania związane z realizacją projektu w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Inkubator Innowacyjności 2.0 pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w Jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 (Działanie 4.4).

Wybrano Wykonawcę:

LAWMORE Maciejewicz Jaraczewski spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-580) przy Al. J.Ch. Szucha 13/15/1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000647023; NIP: 7010632219; REGON: 36585816000000