Wyniki naboru ofert

OncoTransfer Sp. z o.o. w dniu 28.10.2019 wybrała ofertę na usługę doradczą w zakresie opracowania projektu techniczno-funkcjonalnego oprogramowania umożliwiającego interaktywną wizualizację mapowania „TNM -> wytyczne -> leczenie” oraz implementację aplikacji mobilnej zgodnie z przygotowanym projektem oprogramowania. Implementacja obejmuje zarówno część bazodanową jak i graficzny interfejs użytkownika, który pozwoli na wyszukiwanie informacji oraz ich interaktywną wizualizację. Implementacja wykonana zostanie z wykorzystaniem nowoczesnego frameworku cross-platformowego React Native w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Inkubator Innowacyjności 2.0 pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w Jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 (Działanie 4.4).

Wybrano Wykonawcę:

dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH oraz dr inż. Krzysztof Bzowski.

Protokół z otwarcia ofert