Ogłoszenie o naborze ofert

OncoTransfer Sp. z o.o. w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Inkubator Innowacyjności 2.0 pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w Jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 (Działanie 4.4) prowadzi nabór ofert na usługę doradczą w zakresie opracowania projektu technicznofunkcjonalnego oprogramowania umożliwiającego interaktywną wizualizację mapowania „TNM -> wytyczne -> leczenie” oraz implementację aplikacji mobilnej zgodnie z przygotowanym projektem oprogramowania. Implementacja obejmuje zarówno część bazodanową jak i graficzny interfejs użytkownika, który pozwoli na wyszukiwanie informacji oraz ich interaktywną wizualizację. Implementacja wykonana zostanie z wykorzystaniem nowoczesnego frameworku crossplatformowego React Native.

Aplikacja będzie w sposób interaktywny i kompleksowy, tj. opisowograficzny przedstawiała system TNM, a następnie po określeniu stopnia zaawansowania choroby pokaże wytyczne dotyczące dalszego postępowania z chorym na czerniaki oraz przekieruje użytkownika do listy ośrodków w Polsce, które takie leczenie oferują.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 etapy: usługę doradczą w zakresie opracowania projektu oraz wdrożenie projektu aplikacji.

Niezbędne dokumenty:

  1.  Ogłoszenie o naborze ofert
  2.  Zapytanie ofertowe
  3.  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  4.  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Zainteresowanych zapraszamy do przesyłania ofert w terminie do dnia 17.10.2019r. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie na adres: OncoTransfer Sp. z o.o., ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.